terms & conditions

UK

Eigendom

De inhoud, de opmaak, de grafische elementen, de database en alle elementen die de website van BTJ vormen, zijn beschermd, zowel door het recht inzake “gedeponeerde merken” als door de auteursrechten. Dit betreft niet de door de kandidaat verstrekte persoonsgegevens en persoonlijk materiaal waarvan hij eigenaar blijft. Hetzelfde geldt voor alle merken, producten, diensten, logo’s en bedrijfsnamen die op de website voorkomen.

De website van BTJ mag in geen geval deels noch geheel worden gekopieerd, gedownload of verdeeld, behalve voor strikt persoonlijk gebruik en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van BTJ voor de nadelige gevolgen.
Wettelijke overeenstemming

BTJ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor in naam van derden automatisch op de website opgeslagen informatie.

BTJ verbindt zich er niettemin toe om alle informatie die door een derde op zijn website is gezet en waarvan de inhoud onwettig blijkt te zijn, te verwijderen.

BTJ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van persoonsgegevens door derden.

Hetzelfde geldt voor iedere werkgever die de persoonsgegevens van de kandidaten zou gebruiken voor andere doelstellingen dan het zoeken van een kandidaat voor een jobaanbieding.

 

Bescherming van de kandidaat  

BTJ zal in de mate van het mogelijke en vóór publicatie op zijn website nagaan of de door de kandidaat verstuurde persoonsgegevens niet nadelig kunnen zijn voor de kandidaat of geen schade kunnen berokkenen aan de website van BTJ, in het kader van een vertrouwensrelatie tussen BTJ en de kandidaat.

Dit betreft meer bepaald te persoonlijke informatie (politieke overtuiging, religieus geloof, banden met een vakbond, …) of informatie die geen verband houdt met het in de aanbieding gezochte profiel.

De kandidaat kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan de informatie die is opgenomen in het cv dat is ingediend in het door de website van BTJ voorgestelde formaat. Ook kan hij zijn cv intrekken of ons verzoeken om dat te doen.

BTJ behoudt zich het recht voor om een cv niet te aanvaarden of het te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.

BTJ verbindt zich ertoe al wat redelijkerwijze mogelijk is in het werk te stellen opdat de door de kandidaat verstrekte informatie vertrouwelijk blijft en alleen wordt gebruikt in het kader van zijn website. BTJ zal deze persoonsgegevens niet overmaken aan andere derden dan de werkgevers, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaat.

Deze vertrouwensrelatie leidt tot wederkerigheid vanwege de kandidaat, die zich ertoe verbindt te erkennen en te aanvaarden dat BTJ zijn gegevens alleen gebruikt met het oog op de ontwikkeling van zijn carrière en/of een rekruteringsproces in zijn voordeel.

In die zin verbindt de kandidaat zich ertoe om persoonlijk juiste en volledige informatie te verstrekken. Het is niet toegestaan om een cv op te stellen voor een derde persoon, alleszins zonder diens uitdrukkelijke toestemming, of voor een onbestaande persoon. Hetzelfde geldt voor de publicatie van foto’s. De kandidaat is verantwoordelijk voor een permanente update van zijn persoonsgegevens.

Indien de kandidaat deze verbintenissen niet naleeft, stelt hij zich bloot aan schadevergoeding wegens klachten ingediend tegen BTJ.

 

Aansprakelijkheid van de kandidaat

 

Telkens als de kandidaat zich op de website wil inschrijven, moet hij zijn registratie (login/wachtwoord) bevestigen en instemmen met de vermelding: ‘Ik heb kennis genomen van de voorwaarden voor gebruik en bescherming van de privacy, alsook van het charter voor diversiteit’. Door in te stemmen met de vermelding ‘Ik heb kennis genomen van de voorwaarden voor gebruik en bescherming van de privacy, alsook van het charter voor diversiteit’, erkent en aanvaardt de kandidaat dat hij tot deze voorwaarden is verbonden wanneer hij gebruik maakt van de website van BTJ.
Aansprakelijkheid van BTJ
BTJ heeft niet de wettelijke verplichting om te waarborgen dat de op zijn website beschikbare informatie geldig, compleet of nuttig is.

Voor de op de website aangeboden diensten is niet gewaarborgd dat ze permanent beschikbaar zijn, aangezien BTJ de mogelijkheid van onderbrekingen, verstoringen of defecten veroorzaakt door de online diensten (internet, netwerk…) niet kan uitsluiten.
BTJ kan op elk moment wijzigingen aan zijn diensten aanbrengen, deze zelfs afschaffen of gegevens verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.
Varia

De voorwaarden voor gebruik en bescherming van de privacy van BTJ zijn van toepassing. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd wanneer dit nodig wordt geacht, zonder dat deze wijzigingen een invloed kunnen hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

Voor elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden voor gebruik en bescherming van de privacy zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.

 

Brussel, 01 mei 2013

Brussels Tourism Jobs

c/o Stichting Etienne Meurice

Louis Jasminlaan 106,

1150 Brussel
België

E-mail : info@brusselstourismjobs.be